Informacje projekcie Wisła -przyrodnicza arteria Pomorza

 


Planowane zadanie jest kolejnym z cyklu pod nazwą: „Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!”, w którym staramy się uświadamiać beneficjentom piękno, wagę i różnorodność otaczającej przyrody. Działania rozpoczną się w maju 2017r., a zakończą w maju 2018r. W ramach projektu zaplanowano 4 rodzaje przedsięwzięć: warsztaty szkoleniowe, warsztaty edukacyjne i konkurs oraz wędrująca wystawa fotografii.

 

Warsztaty szkoleniowe będą przeprowadzone we jesienią 2017r lub wiosną 2018r. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli oraz edukatorów i jednorazowo udział w nich weźmie około 10 osób. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników EkoCentrum Heliantus oraz zaproszonych specjalistów. Uczestnicy otrzymają także przygotowany w ramach Zadania pakiet z przykładowymi scenariuszami zajęć i plakaty edukacyjne przedstawiające najbardziej ciekawe gatunki zwierząt i roślin z doliny Wisły. Celem realizacji warsztatów jest pogłębienie wśród uczestników wiedzy na temat znaczenia Doliny Dolnej Wisły dla lokalnej fauny i flory, oraz roli jaką pełni w krajowej sieci korytarzy ekologicznych.

 

Warsztaty edukacyjne prowadzone będą w placówkach oświatowych różnych szczebli z terenu powiatów województwa pomorskiego zlokalizowanych wzdłuż Wisły. Zostanie przeprowadzonych 30 warsztatów 1 lub 2 godzinnych, w zależności od możliwości technicznych placówki oraz wieku uczestników. Drugą grupą beneficjentów są studenci uniwersytetów 3 wieku z obszaru doliny dolnej Wisły. Warsztaty będą prowadzone w Eko-Centrum Heliantus (miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły (300 m od rzeki), wyposażonym w pomoce dydaktyczne, zaplecze techniczne, wiata, miejsce na ognisko) lub w placówkach oświatowych (przy czym zależy nam aby jak największa cześć realizowanych warsztatów odbywała się w terenie. Dzięki posiadanemu zapleczu sprzętowemu – 40 lornetek, luneta obserwacyjna, pojemniki do chwytania owadów, lupy, przewodniki do oznaczania zwierząt i roślin posiadamy możliwość realizacji interesujących zajęć w dowolnym terenie. Dodatkową atrakcją jest planowana do opracowania w ramach projektu wielkoformatowa gra planszowa o Dolinie Wisły, którą można będzie wykorzystać zarówno w szkole jak i w terenie. Do warsztatów zostanie opracowanych pięć scenariuszy zajęć, które zostaną wydrukowane i przekazane nauczycielom uczestniczącym w warsztatach szkoleniowych. Scenariusze będą także dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wnioskodawcy. Opiekun grupy (zwykle nauczyciel) uczestniczącej w warsztatach otrzyma również plakat/planszę edukacyjną. Celem warsztatów jest zainteresowanie dzieci i młodzieży potrzebą dbania o rzeki i ich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem doliny Wisły.

 

Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2017r. Beneficjentami będą mieszkańcy województwa pomorskiego. Plakaty będą przekazane głównie placówkom oświatowym oraz urzędom miast i gmin, zKonkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych:

- konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych
- konkurs fotograficzny/plastyczny dlaszkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pod hasłem

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi  wiosna  2018 r.

 

    Czwartym z zadań jest przygotowanie wystawy fotografii prezentującej walory przyrodnicze doliny Wisły. Na 15 tablicach umieścimy zdjęcia wybranych roślin, zwierząt , krajobrazów z krótkim komentarzem dotyczącym ich znaczenia/roli w środowisku. Ideą wystawy jest pokazanie piękna przyrody Doliny Wisły i skłonienie odbiorców do kontemplacji nad potrzebą ochrony tego wrażliwego ekosystemu. Wystawa ma mieć charakter mobilny – tzn będzie przekazywana pomiędzy szkołami i instytucjami kultury zainteresowanymi ekspozycją. Szacujemy, że w ciągu 2 lata od zakończenia projektu wystawa odwiedzi 20 miejsc.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.korzystamy z dofinansowania wfosigw


 


 

Całkowita wartość projektu 17 493,93

 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  w formie dotacji 12 893,93

 

środki własne wnioskodawcy 4600,00

 


Sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się tutaj